GRAL7 GmbH, Wilhelmsplatz 12, 02826 Görlitz +48 75 6106088 ::: +49 3581-8999998

Kompleksowa
obsługa Konsultingowa

Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź nas.

Nowe wpisy

Prowadzisz agencję celną - Zollagentur w Niemczech?
Prowadzisz agencję celną - Zollagentur w Niemczech?

25 06, 2020 by Administrator

Prowadzisz agencję celną - Zollagentur w...

Bezpodstawne pobieranie Kindergeld w Niemczech
Bezpodstawne pobieranie Kindergeld w Niemczech

25 06, 2020 by Administrator

Czy wiesz ż e...   pobieraj ą...

Zobacz wszystkie wpisy →

Szybki kontakt

Tel.: +48 75 6106088
Tel.: +49 3581-8999998

Fax.: +49 3581 79253229

E-mail: kontakt@firma-w-niemczech.eu

Ricochet: ricochet:qljv55ff2r3gx5y5

PODATEK DROGOWY Sprawdź, czy musisz go płacić?

Posted on 30 01, 2020 by Administrator

PODATEK DROGOWY Sprawdź, czy musisz go płacić?

Samochód zagraniczny podlega niemieckiemu podatkowi od pojazdów silnikowych, jeżeli jego posiadacz ma miejsce zamieszkania w Niemczech.
 
Zatem jeśli przeprowadzasz się do Niemiec i zabierasz pojazd ze sobą, dla tego pojazdu ustanawia się regularną lokalizację jako Niemcy.
Wraz z ustanowieniem regularnej lokalizacji pojazdu w Niemczech istnieje obowiązek rejestracji w Niemczech zgodnie z rozporządzeniem o rejestracji pojazdu, a co determinuje konieczność opłaty podatku drogowego.
 
Zgodnie z zapisem § 1 Abs. 1 Nr. 2 Satz 1 KraftStG:
 
Pojazdy z zagraniczną rejestracją podlegają również opodatkowaniu podatkiem od pojazdów. Istnieją jednak zwolnienia z podatku lub zwolnienia z podatku na pobyt do jednego roku zgodnie z § 3 podpunkty 12 i 13 ustawy o podatku od pojazdów silnikowych (KraftStG) lub z powodu umów międzynarodowych np. Dwustronne umowy podatkowe od pojazdów silnikowych w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania.
 
Zwolnienie z opodatkowania zgodnie z § 1 ust. 1 nr 2 KraftStG:
 
W Niemczech pojazdy silnikowe i zespoły pojazdów o łącznej masie ponad 3500 kilogramów, które są homologowane i wykorzystywane w ruchu towarowym i są zarejestrowane w innym państwie członkowskim UE, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem samochodowym w Niemczech.
 
Zgodnie z § 3 nr 12 KraftStG:

Pojazdy osobowe objęte zakresem dyrektywy Rady 83/182 / EWG z dnia 28 marca 1983 r. W sprawie zwolnień podatkowych we Wspólnocie w przypadku czasowego przywozu niektórych środków transportu (Dz.U. L 105 z 23.4.1983, s. 59), ostatnio na mocy dyrektywy 2013/13 / UE (Dz.U. L 141 z 28.5.2013, s. 30), z późniejszymi zmianami, gdy pojazdy są używane przez osoby mające miejsce zwykłego pobytu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej zgodnie z art. 7 niniejszej dyrektywy;
 
Kraftfahrzeugsteuergesetz (KraftStG 2002)
§ 3 Ausnahmen von der Besteuerung
12. Personenfahrzeugen im Anwendungsbereich der Richtlinie 83/182/EWG des Rates vom 28. März 1983 über Steuerbefreiungen innerhalb der Gemeinschaft bei vorübergehender Einfuhr bestimmter Verkehrsmittel (ABl. L 105 vom 23.4.1983, S. 59), die zuletzt durch die Richtlinie 2013/13/EU (ABl. L 141 vom 28.5.2013, S. 30) geändert worden ist, in der jeweiligen Fassung bei Nutzung der Fahrzeuge durch Personen, die ihren gewöhnlichen Wohnsitz nach Artikel 7 dieser Richtlinie in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union haben;
 
Cyt: Artykuł 7
 
Przepisy ogólne określające miejsce zamieszkania
 
1. Dla celów niniejszej dyrektywy „zwykłe miejsce zamieszkania" oznacza miejsce, w którym osoba fizyczna przebywa przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym, ze względu na swoje więzi osobiste i zawodowe, w przypadku osoby niezwiązanej z tym miejscem zawodowo, ze względu na osobiste powiązania, które wskazują na istnienie ścisłych więzi między tą osobą a miejscem, w którym mieszka.
 
Jednakże za zwykłe miejsce zamieszkania osoby, związanej zawodowo z innym miejsce niż jej więzi osobiste i która w rezultacie przebywa w różnych miejscach w dwóch lub więcej Państwach Członkowskich, uważa się miejsce, z którym jest związana osobiście przy założeniu, że ta osoba regularnie tam powraca. Ten ostatni warunek nie musi być spełniony, jeśli osoba przebywa w Państwie Członkowskim w celu wykonania określonego zadania w określonym czasie. Studia uniwersyteckie bądź nauka w szkole nie oznaczają przeniesienia miejsca stałego pobytu.  
 
2. Osoby fizyczne potwierdzają miejsce normalnego zamieszkania odpowiednim dokumentem, takim jak dowód tożsamości lub inny urzędowy dokument stwierdzający tożsamość.
 
3. W przypadkach, gdy właściwe władze Państwa Członkowskiego, do którego dokonano przywozu, mają wątpliwości odnoszące się do ważności oświadczenia w sprawie zwykłego miejsca zamieszkania, dokonanego zgodnie z ust. 2 lub do celów pewnych szczególnych kontroli, mają prawo zwrócić się o przedstawienie wszelkich dodatkowych informacji lub o dodatkowe dowody.
 
Zwolnienie z podatku zgodnie z § 3 nr 13 KraftStG:


Pojazdy pasażerskie z zagraniczną rejestracją i ich przyczepy są zwolnione z podatku od pojazdów silnikowych, jeśli przyjeżdżają czasowo do Niemiec. Zwolnienie z podatku nie ma zastosowania, jeżeli pojazdy są używane do transportu osób lub towarów za opłatą lub jeśli w Niemczech znajduje się regularna lokalizacja tych pojazdów.
 
Kraftfahrzeugsteuergesetz (KraftStG 2002)
§ 3 Ausnahmen von der Besteuerung
13. Ausländischen Personenkraftfahrzeugen und ihren Anhängern, die zum vorübergehenden Aufenthalt in das Inland gelangen, für die Dauer bis zu einem Jahr. Die Steuerbefreiung entfällt, wenn die Fahrzeuge der entgeltlichen Beförderung von Personen oder Gütern dienen oder für diese Fahrzeuge ein regelmäßiger Standort im Inland begründet ist;
 
Przepisy dotyczące przyjazdów w celach szkolnych, uczęszczania na studia oraz do pracy tymczasowej.
W przypadku pobytu w Niemczech wyłącznie w celu uczęszczania do szkoły czy pobierania nauki na uniwersytetach lub w celu wykonania pracy tymczasowej, mając na uwadze iż stale miejsce zamieszkania znajduje się poza granicami Niemiec, zagraniczny pojazd używany w Niemczech jest zwolniony z podatku od pojazdów na cały pobyt.  
 
Rozporządzenie dla osób dojeżdżających do pracy w Unii Europejskiej
Jeżeli miejsce zamieszkania i pracy znajduje się w różnych państwach członkowskich UE, przyznaje się stałe zwolnienie z podatku prywatnego pojazdu zarejestrowanego w państwie członkowskim zamieszkania, jeżeli jest on używany tylko do regularnych podróży między miejscem zamieszkania a pracą w Niemczech.
 
W każdym przypadku zachęcamy do zapoznania się z cala treścią Dyrektywy Rady dnia 28 marca 1983 r. w sprawie zwolnień podatkowych we Wspólnocie, dotyczących niektórych środków transportu czasowo wwożonych do jednego Państwa Członkowskiego z innego Państwa Członkowskiego (83/182/EWG), Jak również z informacjami na stronach urzędu celnego:
 
https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Steuern/Verkehrsteuern/Kraftfahrzeugsteuer/Steuerverguenstigung/Auslaendische-Fahrzeuge/auslaendische-fahrzeuge_node.html
 
oraz oryginalnymi treściami ustaw  Kraftfahrzeugsteuergesetz dostępnymi pod linkiem:
 
https://www.gesetze-im-internet.de/kraftstg/
 
Źródła: www.gesetze-im-internet.de oraz www.zoll.de